Mapowanie siedlisk przyrodniczych
Natura 2000

obszary natura 2000
Dominik Kopeć
dr hab. Dominik Kopeć
Zastępca Dyrektora Działu Teledetekcji ds. Badań i Rozwoju
pierwsza publikacja: 01.2020 Linkedin

Opracowanie powtarzalnej i wiarygodnej metody mapowania siedlisk przyrodniczych Natura 2000 jest dzisiaj jednym z większych wyzwań ochrony przyrody.

Artykuł opisuje wypracowaną w ramach projektu HabitARS skuteczną metodę mapowania nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 z wykorzystaniem fuzji danych lotniczych.

Skuteczność metody została potwierdzona na 19 niezależnych obszarach badawczych, 11 siedliskach przyrodniczych Natura 2000, przy wykorzystaniu 44 tysięcy poligonów referencyjnych zebranych w czasie sześciu kolekcji danych i dwóch lat badań przez interdyscyplinarny zespół skupiający dziesiątki specjalistów z zakresu botaniki i teledetekcji.

Jak powstaje mapa siedlisk Natura 2000

Identyfikacja siedlisk przyrodniczych Natura 2000 jest wynikiem pikselowej klasyfikacji nadzorowanej wykorzystującej wielosensorowe dane lotnicze, algorytmy uczenia maszynowego oraz naziemne dane referencyjne. W czasie pojedynczego nalotu pozyskuje się równocześnie dane hiperspektralne o rozdzielczości przestrzennej 1 m z wykorzystaniem sensorów HySpex rejestrujących zakres promieniowania elektromagnetycznego od 400 do 2500 nm, oraz chmurę punktów o gęstości 7 pkt/m2 rejestrowaną z wykorzystaniem skanera Riegl LiteMapper. Termin pozyskania danych jest dostosowany do fenologii głównych gatunków diagnostycznych poszczególnych siedlisk oraz intensywności użytkowania rolniczego danego terenu.

dane teledetekcyjne
Ryc. 1. Dane teledetekcyjne.

Synchronicznie z nalotem pozyskuje się naziemne dane referencyjne, które służą zarówno do trenowania modelu, jak i do walidacji wyników. Zbieranie naziemnych danych referencyjnych polega na zakładaniu poligonów referencyjnych poprzez rejestrację współrzędnych środka powierzchni wzorcowych w kształcie koła o określonym promieniu.

W trakcie prac terenowych należy założyć poligony referencyjne dla wszystkich siedlisk przyrodniczych, które chcemy wyróżnić na mapie wynikowej oraz pozostałych typów roślinności traktowanej jako tło. W trakcie zakładania poligonu referencyjnego zapisywane są informacje na temat procentowego pokrycia dominujących gatunków roślin oraz ich fazy rozwojowej, a także sposobu użytkowania danego płatu roślinności. Dane referencyjne muszą reprezentować wewnętrzną zmienność analizowanego siedliska/siedlisk Natura 2000, jak również wszystkie inne typy roślinności klasyfikowanej jako tło. Ważną cechą naziemnych danych referencyjnych jest również ich możliwie równomierne rozmieszczenie w granicach analizowanego obszaru.

dane botaniczne
Ryc. 2. Prezentacja danych botanicznych.

Klasyfikacja nadzorowana wykonywana jest z wykorzystaniem algorytmu Random Forest. Wynikiem jest wyznaczenie zasięgu występowania każdego z identyfikowanych siedlisk przyrodniczych Natura 2000. Wszystkie płaty roślinności nie będące siedliskami Natura 2000 stanowią klasę tła. Opracowana metoda pozwala na identyfikację poszczególnych siedlisk z dokładnością (miara F1) od około 60% dla siedlisk łąkowych do ponad 90% dla torfowisk czy wrzosowisk.

klasyfikacja drzew
Ryc. 3. Wynik klasyfikacji.

Pikselowy wyniki klasyfikacji nie stanowi jednak gotowej mapy będącej produktem końcowym analizy. Konieczne jest wykonanie procesu generalizacji poprzez agregację i filtrację wyniku, a następnie przygotowanie kompozycji kartograficznej według opracowanego schematu.

Zalety opisywanej metody mapowania

Swoim zasięgiem omawiana mapa może obejmować obszar do kilkuset kilometrów kwadratowych, z zachowaniem dużej rozdzielczości przestrzennej. Zaletą mapy siedlisk Natura 2000 powstającej z zastosowaniem danych lotniczych i algorytmów uczenia maszynowego jest:

 • szybkość uzyskania wyników (dla dużych przestrzennie obszarów możliwe jest wykonanie bardzo szczegółowej mapy w znacząco krótszym terminie niż z zastosowaniem kartowania tradycyjnego);
 • możliwość wykrycia płatów dotychczas nie zidentyfikowanych w terenie przy zastosowaniu technik kartowania tradycyjnego, np. ze względu na trudności terenowe;
 • możliwość spójnego i obiektywnego monitoringu zmian zasięgu siedlisk Natura 2000 na całym analizowanym obszarze, związanych z fragmentacją płatów, zmianami użytkowania, zmianami klimatycznymi itp.;
 • duża precyzja i szczegółowość wyniku, pozwalająca na identyfikację nawet najmniejszych płatów.

opracowanie kartograficzne
Ryc. 4. Opracowanie kartograficzne.

Wdrożenie

Wysoki potencjał aplikacyjny metody został już dostrzeżony przez zarządców trzech polskich parków narodowych (Tatrzańskiego PN, Wielkopolskiego PN i Parku Narodowego “Ujście Warty”). Obecnie, zgodnie z wypracowaną metodą, w parkach tych realizowane są projekty teledetekcyjne obejmujące wykonanie m.in. mapy siedlisk przyrodniczych Natura 2000.

Autorzy: Dominik Kopeć, Jan Niedzielko, Maria Niedzielko, Justyna Wylazłowska, Anna Halladin-Dąbrowska, Jaromir Borzuchowski, Martyna Wietecha, Łukasz Sławik.

Badanie było współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz MGGP Aero w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG/Konkurs II.: Innowacyjne podejście wspierające monitoring nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych (HabitARS), numer projektu: DZP/BIOSTRATEG-II/390/2015. Liderem Konsorcjum jest MGGP Aero. Partnerami projektu są Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Warszawska.

Zobacz na Linkedin (EN)
lifecoolcity
obliview
mapa drzew
mapy strat ciepła

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT
 • MGGP Aero Sp. z o. o.
 • ul. Kaczkowskiego 6
 • 33-100 Tarnów
 • NIP 873-12-56-310
 • tel.: +48 14 631 80 00
 • kontakt@mggpaero.com
 • Oddział w Warszawie
 • MGGP Aero Sp. z o. o.
 • Central Tower (17p.)
 • Aleje Jerozolimskie 81
 • 02-001 Warszawa
 • tel. +48 600 96 29 10
 • Centrum B+R
 • Baza Lotnicza
 • MGGP Aero Sp. z o. o.
 • 36-002 Jasionka 925
 • tel. +48 600 45 43 35