LIFECOOLCITY

O PROJEKCIE
Life Cool City

PROJEKT W TRAKCIE
REALIZACJI (2023-2029)

Teledetekcja receptą na skuteczną adaptację miast do skutków zmiany klimatu

Ambicją projektu „Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą miast w procesie adaptacji do zmian klimatu” (LIFECOOLCITY) jest wsparcie zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą (BZI) w 10 000 miast Unii Europejskiej, poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów wykorzystujących GIS (systemy informacji geograficznej) i teledetekcję (zdjęcia satelitarne i lotnicze). Celem działań jest wzmocnienie zdolności adaptacyjnych miast do skutków antropogenicznej zmiany klimatu, a tym samym zbliżenie ich do wzorca inteligentnych miast przyszłości.

W efekcie zarządcy i mieszkańcy miast otrzymają do dyspozycji cztery produkty informacyjne, zgrupowane w dwa systemy informatyczne. Pomogą one zidentyfikować największe potrzeby adaptacyjne zamieszkiwanych przez nich obszarów zurbanizowanych, stworzyć strategię zarządzania BZI w celu minimalizacji ryzyk klimatycznych i monitorować skuteczność jej wdrażania.

System EUROPE na podstawie danych satelitarnych będzie identyfikować obszary nasilenia wyzwań środowiskowych w miastach Europy i obejmie dwa produkty:

EU cities Ranking of BGI

bezpłatny raport publikowany cyklicznie od 2025 roku do końca trwania projektu oraz po jego zakończeniu, który będzie zawierać ocenę stanu BZI w co najmniej 10 000 miast Unii Europejskiej. Dostarczy wiedzy o trendach zmian stanu BZI w miastach, pozwalając na porównanie skali występujących w nich problemów i potrzeb adaptacyjnych.

BGI SAT-MONITORING Report for city

płatny raport zawierający bardziej szczegółowe informacje o zróżnicowaniu skali problemu na obszarze konkretnego miasta. Jego zamówienie będzie możliwe już od 2025 roku. Opracowanie będzie zawierało mapy ilustrujące przestrzenną zmienność problemów środowiskowych w mieście oraz wskaże obszary o ich największym nasileniu. Zamawiany cyklicznie, dostarczy wiedzy o zmianie zasięgu i nasilenia problemów środowiskowych w obrębie miasta.

System CITY będzie działał w oparciu o informacje pozyskane z pułapu lotniczego i stanie się narzędziem do wspierania decyzji o wdrażaniu konkretnych rozwiązań NBS (ang. nature-based solutions, rozwiązania oparte na naturze) w skali danego miasta. W ramach systemu CITY będzie możliwe zamówienie dwóch odpłatnych produktów:

BGI AUDIT Report for city

raport ten pozwoli wskazać w przestrzeni miasta kluczowe obszary interwencji BZI i zaproponować najkorzystniejsze rozwiązania oparte na naturze. Audyt stanu BZI wskaże również obszary cenne przyrodniczo, które należy chronić ze względu na ich korzystne przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu.

BGI AIR-MONITORING Report for city

raport ten da możliwość oceny stanu wdrożonych rozwiązań BZI i efektywności ich działań.

Pierwszym miastem, dla którego – na bazie produktów projektu – zostanie stworzona koncepcja przebudowy BZI (błękitno-zielonej infrastruktury), jest Wrocław. Dzięki pozyskanym danym lotniczym oraz opracowanym teledetekcyjnym produktom informacyjnym, przeprowadzona zostanie w pierwszej kolejności identyfikacja potrzeb miasta. Na tej podstawie wdrożone zostaną działania obejmujące przebudowę BZI, zmiany sposobu utrzymania obszarów zielonych czy ochronę miejsc szczególnie cennych pod kątem adaptacji miasta do zmian klimatu a następnie oceniona zostanie skuteczność przeprowadzonych zmian.

W trakcie trwania projektu zostanie utworzona platforma informacyjno-edukacyjna „Life in Cool City”, umożliwiająca bezpośredni dostęp do opracowywanych produktów informacyjnych. Będzie ona stanowić bazę wiedzy na temat zagadnień związanych z wykorzystywaniem teledetekcji w adaptacji miast do zmian klimatu.

Konsorcjum

Miasto Wrocław
dołącz do naszego newslettera
i bądź na bieżąco!
newsletter

Dofinansowanie

Dofinansowane przez Unię Europejską

Kontakt

Maria Niedzielko

Maria Niedzielko

organizacja, administracja i kwestie formalne

mniedzielko@mggpaero.com

Dominik Kopeć

Dominik Kopeć

merytoryka

dkopec@mggpaero.com

Łukasz Sławik

Łukasz Sławik

biznes

lslawik@mggpaero.com

Aktualności

 • 31.01.2024 | Zmiany klimatu i ich wpływ na miasta
  projekt Life Cool City

  Kryzys klimatyczny i jego wpływ na życie w mieście

  Temat kryzysu klimatycznego i konsekwencji, które za sobą pociąga, jest obecny w debacie publicznej od dawna. Choć na przestrzeni wieków (oraz er geologicznych) klimat zmieniał się samoistnie, to dowody naukowe wskazują jednoznacznie – w ostatnich 150 latach, od momentu rozpoczęcia rewolucji przemysłowej, to człowiek przyczynił się znacząco do gwałtownego wzrostu tempa tych zmian, pogłębiając ich negatywne skutki.

  Dokąd zmierzamy?

  W 2015 roku w porozumieniu paryskim rządy prawie 200 krajów przyjęły jasny cel: „utrzymania wzrostu globalnych średnich temperatur na poziomie znacznie poniżej 2°C ponad poziom przedindustrialny i kontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu temperatur do 1,5°C”. Jednak raporty Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) pokazują, że ten ambitny cel może nie zostać osiągnięty, a próg 1,5° zostanie przekroczony już do 2030 roku. Oznacza to, że już dziś musimy nauczyć się adaptować do zmieniającego się klimatu.

  Miasta ze względu na swoją specyfikę i to, w jaki sposób zmieniają naturalny krajobraz, są mocno narażone na odczuwanie negatywnych skutków zmian klimatycznych, a jednocześnie to właśnie one mogą w dużym stopniu wpłynąć na ich zahamowanie. Według danych ONZ[1] miasta zużywają bowiem blisko 80% produkowanej energii i jednocześnie są odpowiedzialne za emisję ponad 60% gazów cieplarnianych. Tymczasem jesteśmy świadkami wciąż postępującej urbanizacji. ONZ przewiduje[2], że w ciągu najbliższych 30 lat liczba Europejczyków mieszkających w miastach wzrośnie z obecnych 74% do 83%.

  Miejski krajobraz do (prze)życia

  Wraz z rozwojem miast następuje silne przekształcenie naturalnego krajobrazu w krajobraz antropogeniczny, którego kluczowym elementem są zabudowa oraz infrastruktura. Ich pojawienie się sprawia, że rośnie udział obszarów uszczelnionych kosztem terenów zielonych, a towarzyszy temu przekształcenie naturalnego cyklu obiegu wody. Nasze miasta tracą zdolność zatrzymania wody na swoim terenie, co w rezultacie zwiększa częstotliwość i gwałtowność tzw. powodzi błyskawicznych nawet podczas niewielkich opadów, równocześnie nasilając zjawisko suszy w okresach bez deszczu. Obecność dużej ilości powierzchni betonowych wpływa także na lokalny wzrost temperatury powietrza w centrach miast względem obszarów podmiejskich – zjawisko to nazywane jest efektem miejskiej wyspy ciepła.

  W efekcie spada jakość roślinności w miastach, która funkcjonuje gorzej niż na terenach podmiejskich, ma ograniczone kwitnienie i owocowanie, często stopniowo zamiera. Sytuacji nie poprawia tak częste w miastach zanieczyszczenie powietrza, a także nieodpowiednio planowane zabiegi pielęgnacyjne: zintensyfikowane koszenie i przycinanie.

  Dlaczego więc kwestia miejskiej zieleni jest tak ważna? Ponieważ dostarcza nam ona wielu usług ekosystemowych, czyli dzięki jej obecności my, ludzie, czerpiemy liczne korzyści – nie tylko te związane z estetyką. Roślinność w mieście oczyszcza powietrze, którym oddychamy, a także pomaga obniżyć temperaturę otoczenia czy też zatrzymać wody opadowe. Tym samym wspiera nas w skutecznej adaptacji naszych miast do zmiany klimatu. Jest to o tyle kluczowe, że w miastach nie żyje się wcale łatwo. Wystarczy spojrzeć na statystyki: według informacji opublikowanych przez organizację C40Cities[3] za mniej niż 30 lat ponad 1,6 mld ludzi mieszkających w tysiącu największych miast świata będzie narażonych na regularne, ekstremalne fale upałów, co stanowi równowartość ponad 40% całej dzisiejszej populacji miejskiej.

  Miejskie wyzwania środowiskowe

  Miasta stoją dziś przed ogromnymi wyzwaniami. Zmiana klimatu i negatywne skutki postępującej urbanizacji nakładają się na siebie, wpływając na to, jak żyje się każdemu z nas. Konieczność skutecznej realizacji europejskich strategii adaptacyjnych i narastająca presja oddolna wynikająca z rosnącej świadomości i oczekiwań społecznych sprawiają, że miasta muszą podejmować szybkie i trafne decyzje w zakresie efektywnych działań adaptacyjnych.

  Wśród wyzwań środowiskowych terenów miejskich można wyodrębnić pięć głównych problemów, których rozwiązanie jest kluczowe dla skutecznej adaptacji miast do zmieniającego się klimatu:

  1. Niska jakość roślinności
  2. Niekorzystne warunki wodne
  3. Wzrost temperatury podłoża
  4. Uszczelnienie podłoża
  5. Niska bioróżnorodność

  W ramach projektu LIFECOOLCITY będziemy analizować bieżący stan w zakresie wspomnianych wyzwań środowiskowych, aby wesprzeć zarządzanie błękitno-zieloną infrastrukturą (BZI) w 10 000 miast Unii Europejskiej, poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów wykorzystujących GIS (systemy informacji geograficznej) i teledetekcję (zdjęcia satelitarne i lotnicze). Celem działań jest wzmocnienie zdolności adaptacyjnych miast do skutków antropogenicznej zmiany klimatu, a tym samym zbliżenie ich do wzorca inteligentnych miast przyszłości.

 • projekt Life Cool City

  31 stycznia 2023 roku odbyło się spotkanie inicjujące projekt LIFECOOLCITY - wykorzystanie teledetekcji do zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą miast w procesie adaptacji do zmian klimatu.

  Była to pierwsza okazja, żeby wszyscy partnerzy – zarówno z Polski, jak i Niemiec – mogli spotkać się na żywo i porozmawiać o czekających ich wyzwaniach, zaplanować realizację poszczególnych działań oraz lepiej się poznać. W warsztatowej atmosferze uczestnicy omówili między innymi szczegółowy plan pracy na nadchodzące miesiące, poznali wytyczne dotyczące raportowania efektów swoich działań i zdecydowali, jak będzie wyglądała identyfikacja wizualna projektu.

  W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów:

 • logo projektu

  Z początkiem roku wystartował projekt LIFECOOLCITY - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą miast w procesie adaptacji do zmian klimatu. Celem działań jest wzmocnienie zdolności adaptacyjnych miast do skutków antropogenicznej zmiany klimatu, a tym samym zbliżenie ich do wzorca inteligentnych miast przyszłości.

  Działania konsorcjum skupiać się będą na wsparciu zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą (BZI) w 10 000 miast Unii Europejskiej oraz na wdrażaniu innowacyjnych systemów wykorzystujących GIS (systemy informacji geograficznej) i teledetekcję (dane satelitarne i lotnicze).

  Pierwszym miastem, dla którego – na bazie produktów projektu – zostanie stworzona koncepcja przebudowy BZI (błękitno-zielonej infrastruktury), jest Wrocław.

  W projekt zaangażowanych jest siedem organizacji:


  Działania projektowe zaplanowano na lata 2023–2029.

lifecoolcity
obliview
mapa drzew
mapy strat ciepła

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT
 • MGGP Aero Sp. z o. o.
 • ul. Kaczkowskiego 6
 • 33-100 Tarnów
 • NIP 873-12-56-310
 • tel.: +48 14 631 80 00
 • kontakt@mggpaero.com
 • Oddział w Warszawie
 • MGGP Aero Sp. z o. o.
 • Karolkowa Business Park
 • ul. Karolkowa 30
 • 01-207 Warszawa
 • tel. +48 600 96 29 10
 • Centrum B+R
 • Baza Lotnicza
 • MGGP Aero Sp. z o. o.
 • 36-002 Jasionka 925
 • tel. +48 600 45 43 35