• CAŁA OFERTA
 • SAMORZĄDY
 • INFRASTRUKTURA
 • OCHRONA PRZYRODY
 • LASY
 • ROLNICTWO
 • WODA

Dane lotnicze

Od blisko 20 lat zajmujemy się pozyskiwaniem danych z pułapu lotniczego. Wykorzystujemy specjalnie przystosowane do tego celu statki powietrzne i specjalistyczne sensory teledetekcyjne.

Zdjęcia pionowe

Wykonujemy pionowe zdjęcia lotnicze z rozdzielczością przestrzenną od 1 cm (GSD). Rodzaj kamery, rozdzielczość przestrzenną i spektralną (R, G, B, NIR) oraz technologię przetwarzania zdjęć dostosowujemy do potrzeb klienta. Dostarczonym produktem mogą być zdjęcia surowe lub zdjęcia z georeferencją (ortoobrazy). Pionowe zdjęcia lotnicze umożliwiają przeprowadzenie wszelkiego rodzaju fotointerpretacji.

Kontakt

Ortofotomapa

Ortofotomapa powstaje w wyniku przetworzenia zdjęć lotniczych. W przeciwieństwie do zdjęcia lotniczego charakteryzuje się rzutem ortogonalnym i jednolitą skalą dla całej powierzchni terenu. Posiada cechy kartometryczne właściwe mapie. Może być opracowana w kompozycji barw rzeczywistych (R,G,B) lub nierzeczywistych z zastosowaniem bliskiej podczerwieni (NIR, R,G). Ortofotomapa oprócz przeprowadzenia różnego rodzaju fotointerpretacji umożliwia także wykonanie pomiarów zarejestrowanych obiektów.

Kontakt

True ortofotomapa

Prawdziwa ortofotomapa (ang. true ortho) w porównaniu z ortofotomapą posiada dodatkową zaletę w postaci braku tzw. kładących się obiektów. Nie tylko obiekty na terenie, lecz także wysokie takie jak budynki, są zrektyfikowane do położenia ortogonalnego eliminując martwe miejsca (obszary zasłonięte wysokimi budynkami). True ortofotomapa umożliwia przeprowadzenie różnego rodzaju fotointerpretacji oraz wykonanie szczegółowych pomiarów obiektów, z uwzględnieniem obiektów wysokich.

Kontakt Zobacz w aplikacji

Zdjęcia ukośne

Coraz większą popularność zyskują zdjęcia ukośne, które wykonywane są pod kątem około 45 stopni. W czasie nalotu jednocześnie rejestrowany jest obraz z 4 kamer skierowanych w czterech kierunkach N, S, W, E. Dostarczamy zarówno surowe zdjęcia ukośne, zdjęcia z georeferencją, jak i ukośne ortofotomapy. Zdjęcia ukośne mogą zostać wykorzystane np. do opracowania ciekawych wizualizacji przedstawiających zabytki, tereny rewitalizowane, atrakcyjne lokalizacje i ciekawe obszary inwestycyjne.

Kontakt Zobacz w aplikacji

Modele 3D

Przy zwiększonych parametrach pokryć, zarówno w przypadku zdjęć pionowych jak i ukośnych, możliwe jest wygenerowanie modeli 3D typu mesh, zawierających realistyczne zdjęcia fasad. Efekt taki uzyskuje się poprzez zastosowanie algorytmów tzw. stereo matching’u, czyli znalezienia jak największej liczby punktów wspólnych na wszystkich zdjęciach lotniczych. Proces ten jest wsparty wykorzystaniem danych ALS. Modele 3D znajdują szerokie zastosowanie między innymi w zarządzaniu przestrzenią zurbanizowaną.

Kontakt Zobacz w aplikacji

Skaning laserowy (LiDAR)

Skanowanie laserowe to metoda wykonywania pomiarów przestrzennych poprzez rejestrację odbitej od obiektu wiązki świetlnej lasera. Dzięki tej metodzie uzyskujemy informację o strukturze wysokościowej rejestrowanych obiektów. Wynikiem skanowania jest chmura punktów (ang. “point cloud”), która może charakteryzować się gęstością od kilku do nawet kilkudziesięciu punktów na m2. Każdy punkt jest wpasowany w układ współrzędnych geodezyjnych a następnie sklasyfikowany zgodnie z wymaganiami klienta. Produktem finalnym skanowania laserowego są m.in.: chmura punktów, numeryczny model terenu, model pokrycia terenu, różnego rodzaju modele 3D i wizualizacje. Dane ALS znajdą zastosowanie w zadaniach, w których potrzebna jest informacja o wysokości i kształcie obiektów.

Kontakt Zobacz w aplikacji

NMT / NMPT

Na podstawie chmury punktów pozyskanej podczas lotniczego skanowania laserowego opracowujemy modele terenu. Numeryczny Model Terenu (NMT) jest wiernym odwzorowaniem rzeźby terenu. Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT) jest modelem terenu uzupełnionym o obiekty znajdujące się na powierzchni terenu. Zastosowanie NMT i NMPT jest szerokie i może obejmować: wykonanie profili, wyznaczanie spadków i kątów nachylenia terenu, określenie wysokości terenów i obiektów, identyfikację form rzeźby terenu, inwentaryzację obiektów archeologicznych.

Kontakt Zobacz w aplikacji

Dane hiperspektralne

Skanery hiperspektralne rejestrują odbite promieniowanie słoneczne od obiektów na kilkuset obrazach, z których każdy przedstawia odbicie innego zakresu fali elektromagnetycznej. Uzyskiwana jest w ten sposób bardzo szczegółowa informacja o właściwościach obiektów. Dostarczamy zarówno surowe dane, jak i dane po korekcji geometrycznej i/lub atmosferycznej oraz mozaiki dla całego terenu objętego nalotem. Dane hiperspektralne oferują możliwość wnioskowania o m.in. składzie gatunkowym zbiorowisk roślinnych, kondycji zdrowotnej roślinności, uwilgotnieniu gruntu, typie minerałów i skał, czy stopniu zanieczyszczenia wód.

Kontakt

Termowizja

Na zdjęciach termalnych zarejestrowana jest temperatura obiektów z uwzględnieniem ich emisyjności, temperatury otoczenia oraz względnej wilgotności powietrza i przepuszczalności termicznej atmosfery. Produktem mogą być surowe termogramy, obrazy termalne lub ortofotomapa termalna. Mogą one zostać wykorzystane np. do opracowania map termalnych i przeprowadzenia diagnostyki termowizyjnej.

Kontakt

Dane wielosensorowe

Dzięki naszej autorskiej, wielosensorowej platformie lotniczej oferujemy jednoczesne pozyskanie kilku zestawów danych teledetekcyjnych. Platforma integruje działanie kilku sensorów umieszczonych na pokładzie jednego samolotu. Umożliwia to pozyskanie w trakcie jednej misji lotniczej komplementarnego i spójnego zestawu danych. Skład zestawu sensorów jest dobierany do indywidualnych potrzeb klienta spośród kamer RGB, NIR, termalnych i skanerów ALS i hiperspektralnych. Jednoczesne pozyskanie danych z wielu sensorów umożliwia m.in. przeprowadzenie kompleksowych inwentaryzacji przestrzeni zurbanizowanej oraz środowiska naturalnego, a także zaawansowanych analiz teledetekcyjnych.

Kontakt

Dane terenowe

Nasz interdyscyplinarny zespół posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu danych geodezyjnych i przyrodniczych. Dane te pozyskujemy między innymi z wykorzystaniem niezwykle wydajnego systemu Nautilus.

Pomiary geodezyjne

Od początku istnienia firmy łączymy praktyczną geodezję z lotniczą pasją. Wykorzystujemy klasyczne pomiary geodezyjne oraz fotogrametrię czyli pomiary na zdjęciach lotniczych. W naszej ofercie są mapy do celów projektowych i prawnych zarówno dla większych inwestycji powierzchniowych jak i dla obiektów liniowych jak modernizowane czy nowo-projektowane linie elektroenergetyczne czy rurociągi, linie kolejowe i drogi. Zakładamy i aktualizujemy branżowe bazy danych. Wykonujemy konwersję powiatowych baz danych do postaci numerycznej. Prowadzimy kontrolę i weryfikację wniosków o płatności bezpośrednie dla rolników.

Kontakt

Pomiary na rzecz inwentaryzacji przyrodniczej

Realizujemy terenowe pomiary niezbędne do wykonania inwentaryzacji przyrodniczych w zakresie m.in. zbiorowisk roślinnych, siedlisk Natura 2000, inwazyjnych i ekspansywnych gatunków roślin, a także dendroflory miast, terenów leśnych, rolniczych i przemysłowych. Pomiary wykonywane są przez ekspertów nauk przyrodniczych. Stosujemy narzędzia i procedury pozwalające uzyskać bardzo wysoką dokładność pomiaru, automatyczne zasilenie bazy danych oraz kontrolę jakości.

Kontakt

Pomiary referencyjne do analiz teledetekcyjnych

W ramach pozyskania referencji do przeprowadzenia analiz teledetekcyjnych wykonujemy pomiary botaniczne, dendrometryczne, hydrochemiczne i spektrometryczne. Pomiary są przeprowadzane w sposób uwzględniający zmienność w czasie i przestrzeni analizowanych elementów środowiska oraz typ analizy, której są dedykowane. Stosujemy narzędzia o wysokiej dokładności pomiaru oraz autorski system automatycznej kontroli jakości i postępu prac pomiarowych.

Kontakt

Mapa roślinności rzeczywistej

Opracowując mapę roślinności rzeczywistej przy użyciu danych teledetekcyjnych zapewniamy produkt ciągły przestrzennie, spójny i o wysokiej dokładności (nawet dla dużego obszaru). Wynik przypisany jest do każdego piksela mapy. Zawartość legendy i szczegółowość mapy optymalizujemy indywidualnie dla każdego obszaru z uwzględnieniem lokalnego zróżnicowania zbiorowisk roślinnych oraz wymagań klienta. Analizy wykonujemy dla każdego typu roślinności.

Dane wejściowe: Dane hiperspektralne, Skanowanie Laserowe

Kontakt

Mapa siedlisk przyrodniczych Natura 2000

Płaty siedlisk przyrodniczych Natura 2000 (wodnych, lądowych, leśnych i nieleśnych) klasyfikujemy przy użyciu danych teledetekcyjnych z użyciem terenowych danych referencyjnych. Dostarczamy mapy rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych Natura 2000 dla dużych obszarów, identyfikując nawet małe płaty, w różnym stanie zachowania. Szczegółowość mapy wynikowej jest optymalizowana dla każdego obszaru i uwzględnia wewnętrzną zmienność poszczególnych siedlisk Natura 2000.

Dane wejściowe: Dane hiperspektralne, Skanowanie laserowe, Pomiary referencyjne do analiz teledetekcyjnych

Kontakt

Teledetekcyjne wskaźniki roślinności

Wskaźniki roślinne dostarczają precyzyjnej informacji o cechach biofizycznych, strukturze przestrzennej i termice badanych obiektów. Wybór wskaźników dostosowujemy do potrzeb odbiorcy. Oferowany przez nas produkt to mapa przestrzennego rozkładu poszczególnych wskaźników, która dostarcza informacje np. o zawartości chlorofilu i wody, zwarciu i objętości pokrywy roślinnej, zdolności do regulowania temperatury.

Dane wejściowe: Skanowanie laserowe, Dane hiperspektralne, Termowizja

Kontakt

Monitoring roślinności - analiza kondycji

Wykonujemy monitoring kondycji zdrowotnej roślinności poprzez analizę informacji zawartych w teledetekcyjnych wskaźnikach roślinności. Metoda pozwala na przypisanie informacji do każdego płatu roślinności, niezależnie od wielkości obszaru. Celem analizy może być np. ocena oddziaływań antropogenicznych na roślinność terenów chronionych lub ocena skuteczności zabiegów rekultywacji obszarów przekształconych.

Dane wejściowe: Dane hiperspektralne, Skanowanie Laserowe, Zdjęcia termalne

Kontakt

Monitoring roślinności - zagrożenie sukcesją

Wykonujemy analizy rozmieszczenia drzew i krzewów w płatach roślinności nieleśnej. Sposób prowadzenia analiz pozwala na zidentyfikowanie procesu sukcesji i precyzyjne określenie stopnia zagrożenia indywidualnie dla każdego płatu roślinności. Celem prowadzenia analiz może być np. bieżące monitorowanie efektów ochrony czynnej. Analizy wykonujemy również na danych archiwalnych.

Dane wejściowe: Dane hiperspektralne, Skanowanie laserowe, Pomiary referencyjne do analiz teledetekcyjnych

Kontakt

Monitoring roślinności - gatunki ekspansywne i inwazyjne

Prowadzimy analizy rozmieszczenia gatunków ekspansywnych i inwazyjnych w płatach roślinności. Monitoring zagrożenia ekspansją lub inwazją danego gatunku może odnosić się do wszystkich lub tylko wybranych płatów roślinności. Sposób prowadzenia analiz pozwala na zidentyfikowanie procesu ekspansji/inwazji oraz precyzyjne określenie stopnia zagrożenia tym procesem, indywidualnie dla każdego płatu roślinności. Produkt pozwala na planowanie i bieżące monitorowanie efektów zwalczania niepożądanych gatunków.

Dane wejściowe: Dane hiperspektralne, Skanowanie laserowe, Pomiary referencyjne do analiz teledetekcyjnych

Kontakt

Mapa inwazyjnych i ekspansywnych gatunków roślin

Oferujemy opracowanie map informujących o rozmieszczeniu inwazyjnych i ekspansywnych gatunków roślin. Analizy wykonujemy dla stanu aktualnego oraz, w przypadku niektórych gatunków, dla stanu historycznego. Uzyskana informacja jest przydatna w efektywnym monitorowaniu i planowaniu zabiegów zwalczania niepożądanych gatunków, nie tylko na obszarach chronionych, lecz także w szeroko pojętej przestrzeni publicznej.

Dane wejściowe: Dane hiperspektralne, Skanowanie laserowe, Ortofotomapa, Pomiary referencyjne do analiz teledetekcyjnych

Kontakt

Mapa gatunków drzew i krzewów

Dostarczamy informację o przestrzennym rozmieszczeniu poszczególnych gatunków drzew i = krzewów na obszarach miejskich, leśnych oraz rolniczych. Wynikiem analizy jest mapa, na której możemy zidentyfikować ponad 50 taksonów drzew i krzewów. Informacja o przynależności taksonomicznej przypisana jest do każdej zidentyfikowanej korony na analizowanym obszarze. Produkt ten pozwala na opracowanie m.in.: szczegółowej mapy promotorów sukcesji, mapy gatunków lasotwórczych lub mapy dendroflory miasta.

Dane wejściowe: Dane hiperspektralne, Skanowanie laserowe, Pomiary referencyjne do analiz teledetekcyjnych

Kontakt

Inwentaryzacja drzew i krzewów

Wykonujemy identyfikację poszczególnych koron drzew i krzewów. Analizy te mogą dokumentować zarówno stan obecny, jak i archiwalny, a także dynamikę zmian na przestrzeni lat. Za pomocą danych ze skanowania laserowego otrzymujemy informację nie tylko o rozmieszczeniu obiektów, lecz także o ich wysokości i wielkości koron. Pozwala to na skuteczne oddzielenie drzew i krzewów według przyjętych wcześniej kryteriów.

Dane wejściowe: Skanowanie laserowe, Dane hiperspektralne

Kontakt

Granica lasu

Prowadzimy analizy dotyczące wyznaczenia granicy lasu i terenów otwartych. Dokumentują one zarówno stan obecny, jak i archiwalny, a także dynamikę zmian na przestrzeni lat. Dzięki wykorzystaniu danych ze skanowania laserowego możliwe jest precyzyjne i automatyczne oddzielenie obszarów porośniętych drzewami spełniających przyjęte kryteria lasu, od tych wchodzących w skład zadrzewień.

Dane wejściowe: Ortofotomapa, Skanowanie laserowe

Cechy taksacyjne drzewostanu

Wykonujemy teledetekcyjną inwentaryzację cech taksacyjnych drzewostanu. Bezpośrednio z danych lotniczych pozyskujemy informacje o: wysokości (pojedynczych drzew, średnią wysokość drzewostanu, wysokość górną), zwarciu koron, zagęszczeniu oraz obecności luk i gniazd. Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu modelowania statystycznego i uczenia maszynowego, określamy strukturę gatunkową, pierśnicę, miąższość oraz wielkość biomasy. Oferujemy inwentaryzację wielkoobszarową oraz lokalną.

Dane wejściowe: Skanowanie laserowe, Dane hiperspektralne, Pomiary referencyjne do analiz teledetekcyjnych

Kontakt

Kondycja zdrowotna drzew

Dostarczamy informację o stanie kondycyjnym drzew, opartą o ocenę stopnia przebarwienia oraz defoliacji. Informacja ta przypisywana jest do każdego piksela mapy wynikowej w obrębie koron drzew. Oferowany produkt umożliwia przeprowadzenie wszechstronnych i precyzyjnych analiz na poziomie poszczególnych koron drzew oraz całych drzewostanów. Pozwala to na jego wykorzystanie zarówno w zarządzaniu zielenią wysoką w przestrzeni miejskiej, jak i w leśnictwie.

Dane wejściowe: Skanowanie laserowe, Dane hiperspektralne, Pomiary referencyjne do analiz teledetekcyjnych

Kontakt

Sieć hydrograficzna

Do identyfikacji aktualnej sieci hydrograficznej wykorzystujemy metody automatyczne bazujące na danych wysokościowych oraz metody fotointerpretacji. Dzięki wykorzystaniu danych archiwalnych możliwe jest także określenie przebiegu sieci rzecznej dla dat historycznych i wykonanie analizy zmian. Dostarczanym produktem jest przestrzenna baza danych zawierająca geometrię sieci rzecznej oraz atrybuty odnoszące się do jej cech.

Dane wejściowe: Ortofotomapa, Skanowanie laserowe

Kontakt

Parametry fizyko-chemiczne wody

Analiza wykonywana jest dla zbiorników wód stojących lub płynących. Wynikiem jest mapa prezentująca przestrzenny rozkład wartości wybranych parametrów fizyko-chemicznych w przypowierzchniowych warstwach wody. Do każdego piksela mapy wynikowej przypisywana jest informacji o wartości identyfikowanego parametru. Analizami może zostać objętych szereg parametrów wody, np.: chlorofil-a, zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny.

Dane wejściowe: Dane hiperspektralne, Pomiary referencyjne do analiz teledetekcyjnych

Kontakt

Przesuszenie torfowisk

Dostarczamy informację o przesuszeniu torfowisk, pozyskiwaną na podstawie identyfikacji niedoboru wody w tkankach roślin. Informacja ta przypisywana jest do każdego piksela analizowanego obrazu. Przekazywany produkt umożliwia bardzo precyzyjną i szczegółową ocenę kondycji zdrowotnej torfowisk.

Dane wejściowe: Termowizja, Pomiary referencyjne do analiz teledetekcyjnych

Kontakt

Zarastanie zbiorników wodnych

Korzystając z danych aktualnych i archiwalnych wyznaczamy zasięg roślinności nawodnej i szuwarowej rozwijającej się w misie zbiornika wodnego. Pozwala to zidentyfikować aktualną oraz historyczną linię brzegową lub powierzchnię lustra wody zbiorników, a także ocenić tempo ich zarastania. Analizy obejmować mogą np. zmiany zasięgu pła na zbiornikach dystroficznych, zmiany stopnia wypełnienia wodą, zarastanie roślinnością szuwarową zbiorników i szlaków żeglownych.

Dane wejściowe: NMT, Ortofotomapa

Kontakt

Tereny zalewowe

Dzięki analizie teledetekcyjnych danych obrazowych dostarczamy informację przestrzenną o terenach zalewowych. Wykorzystanie danych archiwalnych umożliwia odtworzenie historycznej powierzchni zalewów oraz analizę zmian w czasie. Wynikiem analiz są warstwy wektorowe o geometrii poligonowej lub liniowej, obrazujące zasięg obszarów zalewowych. Oferowany produkt może stanowić źródło do oceny ryzyka powodziowego.

Dane wejściowe: Ortofotomapa, Skanowanie laserowe

Kontakt

Geomorfologia

Dostarczamy kompleksową informację o geomorfologii wybranego obszaru. Oferujemy opracowanie map głównych form geomorfologicznych, map morfometrycznych, charakterystycznych profili hipsometrycznych oraz analizę dynamiki rzeźby terenu ze wskazaniem genezy i zakresu zmian. Dostarczone produkty stanowić mogą podstawę do monitoringu naturalnych procesów geomorfologicznych oraz efektów działalności człowieka.

Dane wejściowe: NMT, Ortofotomapa

Kontakt

Pokrycie terenu

Wykonujemy kompleksowe mapy pokrycia terenu. Ich zakres, szczegółowość i liczba klas jest dostosowana do potrzeb zamawiającego. Dzięki wykorzystaniu archiwalnych zdjęć lotniczych i zobrazowań satelitarnych opracowujemy również produkty historyczne oraz analizy zmian. Produkty dostarczają informacje o strukturze i powierzchni gruntów, dzięki czemu mogą pomóc w efektywnym zarządzaniu obszarem.

Dane wejściowe: Ortofotomapa, NMT, Zobrazowania satelitarne

Kontakt

Inwentaryzacja zabudowy

Dostarczamy informację o rozmieszczeniu i powierzchni zabudowy (budynki i posesje) na danym obszarze. Nasze analizy wykonujemy dla dowolnego zakresu przestrzennego. Inwentaryzacja może dotyczyć zarówno aktualnego, jak i historycznego stanu zabudowy. Nasze usługi obejmują także analizę dynamiki zmian zabudowy w ustalonym zakresie czasowym.

Dane wejściowe: Ortofotomapa, NMT, NMPT

Kontakt

Rozwiązania i aplikacje

Dla klientów, którzy mają takie życzenie dostarczamy również autorskie rozwiązania do publikacji i wizualizacji danych bez konieczności instalowania po stronie klienta żadnych dodatkowych wtyczek.

Mapa Koron Drzew

Oferujemy wykonanie kompleksowej inwentaryzacji zieleni miejskiej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teledetekcyjnych. Dostarczana przez nas informacja dotyczy wszystkich drzew, rosnących zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych.

Stosujemy zaawansowane metody analiz przestrzennych, umożliwiające pozyskanie aktualnej i precyzyjnej informacji o lokalizacji i wysokości drzew, zasięgu i powierzchni koron drzew, a także o taksonach i kondycji zdrowotnej poszczególnych osobników. Gotowy produkt dostarczamy w środowisku GIS.

Kontakt

Kompleksowe inwentaryzacje przyrodnicze

Przeprowadzamy kompleksową inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą w oparciu o wielosensorowe dane teledetekcyjne pozyskiwane z pułapu lotniczego. Interdyscyplinarny zespół specjalistów z wielu dziedzin przygotuje na potrzeby zarządcy obszarów chronionych szereg produktów analitycznych o niespotykanej na rynku szczegółowości i dokładności.

Zakres analiz dostosowujemy do indywidualnym potrzeb odbiorcy. Wyniki naszej pracy dostarczamy w środowisku GIS.

Kontakt

Mapy Strat Ciepła

To dedykowane rozwiązanie w zakresie wykorzystania pułapu lotniczego i kamer termowizyjnych w analizach i opracowaniach mapowych związanych z lokalizowaniem strat na sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych ciepła w miastach. Pozwala monitorować stan sieci ciepłowniczej i pomaga wykrywać miejsca narażone na awarię w wyniku przegrzewania się wadliwych elementów.

Kontakt Więcej informacji

Mapy Potencjału Solarnego

Duży wpływ na poziom nasłonecznienia dachu ma ukształtowanie powierzchni Ziemi i najbliższe otoczenie, jak przysłaniające drzewa czy sąsiednie budynki. Wysokość, spadki, ekspozycja terenu oraz cienie, rzucane przez różne obiekty terenowe, mają decydujący wpływ na średnią moc promieniowania przypadającą na jednostkę powierzchni.

Dlatego, m.in. na podstawie danych wysokościowych i modeli 3D, przygotowujemy mapy potencjału solarnego dla budynków. Tego typu warstwę informacyjną można wyświetlać w dowolnej klasie systemu GIS lub na ortofotomapie.

Kontakt Zobacz w aplikacji

Inwentaryzacje korytarzowe

Od 10 lat wykonujemy specjalistyczne usługi związane z nalotami wzdłuż pasa technologicznego linii od najwyższych napięć po wysokie i średnie. Pozyskujemy dane obrazowe, dane termalne i dane ze skanowania laserowego. Na podstawie danych, w specjalnie opracowanej aplikacji, tworzone są raporty z diagnostyką linii dla każdego pojedynczego przęsła.

Kontakt

OBLIVIEW®

Najnowsza wersja naszego oprogramowania, która integruje i publikuje kilka typów danych w jednym oknie mapy - ortofotomapy, zdjęcia ukośne, chmurę z lotniczego skaningu laserowego oraz modele 3D typu mesh. Rozwiązanie umożliwia ponadto porównywanie danych aktualnych z archiwalnymi, bez względu na typ danych. OBLIVIEW® zastąpiło tym samym dotychczasowe trzy oddzielne serwisy – ukosne.pl, rertormapy.pl i polska3d.pl.

Z powodzeniem wykorzystujemy ją zarówno w środowisku naturalnym, jak i zurbanizowanym, przy opracowaniach powierzchniowych czy korytarzowych.

Kontakt Przejdź do OBLIVIEW

Aplikacja “Ukośne” dla ArcGIS

Oprogramowanie do synchronicznego przeglądania zdjęć ukośnych i fotoplanów ukośnych w aplikacji ArcGIS. Umożliwia oglądanie wybranego obiektu z czterech kierunków (północ, południe, wschód, zachód) oraz wykonanie prostych pomiarów tj. pomiaru wysokości, długości oraz powierzchni obiektów, odczytanie współrzędnych XYZ wybranego miejsca, zmianę radiometrii zdjęć ukośnych/fotoplanów.

Kontakt

Aplikacja “Ukośne” dla QGIS

Opracowaliśmy autorską wtyczkę również do darmowego oprogramowania QGIS. Dzięki temu użytkownicy oprócz wyświetlania zdjęć ukośnych mogą wykonywać na nich operacje takie, jak: powiększanie / zmniejszanie, przesuwanie widoku, powiększenie do widoku całego zdjęcia, wykonanie pomiaru wysokości, długości, powierzchni, odczytanie współrzędnych punktu.

Umożliwiamy przenoszenie się do poprzedniego lub kolejnego zdjęcia ukośnego z danego kierunku dla zakresu zaznaczonego wcześniej na ortofotomapie, blokowanie synchronizacji widoku, wyświetlenie informacji o zdjęciu czy porównanie zdjęć wybranych dla konkretnego zakresu w danym widoku.

Kontakt

Klęski Żywiołowe

Oferujemy przygotowanie aplikacji internetowej tworzonej w oparciu o technologię OBLIVIEW®. Proponowane rozwiązanie umożliwia szybki, łatwy i intuicyjny dostęp do aktualnych danych przestrzennych z obszarów dotkniętych klęskami żywiołowymi.

Pozyskane dane lotnicze oraz dodatkowe dane przestrzenne dostępne w aplikacji mogą posłużyć wsparciu działań zarządzania kryzysowego oraz zdobyciu i szerzeniu wiedzy o obszarach dotkniętych takimi zjawiskami jak np. pożary, powodzie, trąby powietrzne, susze, osuwiska czy gradobicia.

Kontakt Więcej informacji
obliview
klęski żywiołowe
mapy strat ciepła
Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT
 • MGGP Aero Sp. z o. o.
 • ul. Kaczkowskiego 6
 • 33-100 Tarnów
 • NIP 873-12-56-310
 • tel.: +48 14 631 80 00
 • kontakt@mggpaero.com
 • Oddział w Warszawie
 • MGGP Aero Sp. z o. o.
 • Central Tower (17p.)
 • Aleje Jerozolimskie 81
 • 02-001 Warszawa
 • tel. +48 600 96 29 10
 • Centrum B+R
 • Baza Lotnicza
 • MGGP Aero Sp. z o. o.
 • 36-002 Jasionka 925
 • tel. +48 600 45 43 35