• CAŁA OFERTA
 • SAMORZĄDY
 • INFRASTRUKTURA
 • OCHRONA PRZYRODY
 • LASY
 • ROLNICTWO
 • WODA

Samorządy

Dane lotnicze

Od początku działalności (2001 r.) zajmujemy się pozyskiwaniem danych z pułapu lotniczego. Wykorzystujemy specjalnie przystosowane do tego celu statki powietrzne i specjalistyczne sensory teledetekcyjne.

Zdjęcia pionowe

Wykonujemy pionowe zdjęcia lotnicze z rozdzielczością przestrzenną od 1 cm (GSD). Rodzaj kamery, rozdzielczość przestrzenną i spektralną (R, G, B, NIR) oraz technologię przetwarzania zdjęć dostosowujemy do potrzeb klienta. Dostarczonym produktem mogą być zdjęcia surowe lub zdjęcia z georeferencją (ortoobrazy). Pionowe zdjęcia lotnicze umożliwiają przeprowadzenie wszelkiego rodzaju fotointerpretacji.

Kontakt
zdjecia lotnicze

Ortofotomapa

Ortofotomapa powstaje w wyniku przetworzenia zdjęć lotniczych. W przeciwieństwie do zdjęcia lotniczego charakteryzuje się rzutem ortogonalnym i jednolitą skalą dla całej powierzchni terenu. Posiada cechy kartometryczne właściwe mapie. Może być opracowana w kompozycji barw rzeczywistych (R,G,B) lub nierzeczywistych z zastosowaniem bliskiej podczerwieni (NIR, R,G). Ortofotomapa oprócz przeprowadzenia różnego rodzaju fotointerpretacji umożliwia także wykonanie pomiarów zarejestrowanych obiektów.

Kontakt
ortofotomapa ortofotomapy

True ortofotomapa

Prawdziwa ortofotomapa (ang. true ortho) w porównaniu z ortofotomapą posiada dodatkową zaletę w postaci braku tzw. kładących się obiektów. Nie tylko obiekty na terenie, lecz także wysokie takie jak budynki, są zrektyfikowane do położenia ortogonalnego eliminując martwe miejsca (obszary zasłonięte wysokimi budynkami). True ortofotomapa umożliwia przeprowadzenie różnego rodzaju fotointerpretacji oraz wykonanie szczegółowych pomiarów obiektów, z uwzględnieniem obiektów wysokich.

Kontakt Zobacz w aplikacji
prawdziwa ortofotomapa

Zdjęcia ukośne

Coraz większą popularność zyskują zdjęcia ukośne, które wykonywane są pod kątem około 45 stopni. W czasie nalotu jednocześnie rejestrowany jest obraz z 4 kamer skierowanych w czterech kierunkach N, S, W, E. Dostarczamy zarówno surowe zdjęcia ukośne, zdjęcia z georeferencją, jak i ukośne ortofotomapy. Zdjęcia ukośne mogą zostać wykorzystane np. do opracowania ciekawych wizualizacji przedstawiających zabytki, tereny rewitalizowane, atrakcyjne lokalizacje i ciekawe obszary inwestycyjne.

Kontakt Zobacz w aplikacji
zdjęcia ukośne

Modele 3D

Przy zwiększonych parametrach pokryć, zarówno w przypadku zdjęć pionowych jak i ukośnych, możliwe jest wygenerowanie modeli 3D typu mesh, zawierających realistyczne zdjęcia fasad. Efekt taki uzyskuje się poprzez zastosowanie algorytmów tzw. stereo matching’u, czyli znalezienia jak największej liczby punktów wspólnych na wszystkich zdjęciach lotniczych. Proces ten jest wsparty wykorzystaniem danych ALS. Modele 3D znajdują szerokie zastosowanie między innymi w zarządzaniu przestrzenią zurbanizowaną.

Kontakt Zobacz w aplikacji
modele 3D, modele mesh

Skaning laserowy (LiDAR)

Skanowanie laserowe to metoda wykonywania pomiarów przestrzennych poprzez rejestrację odbitej od obiektu wiązki świetlnej lasera. Dzięki tej metodzie uzyskujemy informację o strukturze wysokościowej rejestrowanych obiektów. Wynikiem skanowania jest chmura punktów (ang. “point cloud”), która może charakteryzować się gęstością od kilku do nawet kilkudziesięciu punktów na m2. Każdy punkt jest wpasowany w układ współrzędnych geodezyjnych a następnie sklasyfikowany zgodnie z wymaganiami klienta. Produktem finalnym skanowania laserowego są m.in.: chmura punktów, numeryczny model terenu, model pokrycia terenu, różnego rodzaju modele 3D i wizualizacje. Dane ALS znajdą zastosowanie w zadaniach, w których potrzebna jest informacja o wysokości i kształcie obiektów.

Kontakt Zobacz w aplikacji
skaning laserowy, ALS, LiDAR, chmura punktów

NMT / NMPT

Na podstawie chmury punktów pozyskanej podczas lotniczego skanowania laserowego opracowujemy modele terenu. Numeryczny Model Terenu (NMT) jest wiernym odwzorowaniem rzeźby terenu. Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT) jest modelem terenu uzupełnionym o obiekty znajdujące się na powierzchni terenu. Zastosowanie NMT i NMPT jest szerokie i może obejmować: wykonanie profili, wyznaczanie spadków i kątów nachylenia terenu, określenie wysokości terenów i obiektów, identyfikację form rzeźby terenu, inwentaryzację obiektów archeologicznych.

Kontakt Zobacz w aplikacji
NMT, NMPT

Dane hiperspektralne

Skanery hiperspektralne rejestrują odbite promieniowanie słoneczne od obiektów na kilkuset obrazach, z których każdy przedstawia odbicie innego zakresu fali elektromagnetycznej. Uzyskiwana jest w ten sposób bardzo szczegółowa informacja o właściwościach obiektów. Dostarczamy zarówno surowe dane, jak i dane po korekcji geometrycznej i/lub atmosferycznej oraz mozaiki dla całego terenu objętego nalotem. Dane hiperspektralne oferują możliwość wnioskowania o m.in. składzie gatunkowym zbiorowisk roślinnych, kondycji zdrowotnej roślinności, uwilgotnieniu gruntu, typie minerałów i skał, czy stopniu zanieczyszczenia wód.

Kontakt
dane hiperspektralne, zobrazowania hiperspektralne

Termowizja

Na zdjęciach termalnych zarejestrowana jest temperatura obiektów z uwzględnieniem ich emisyjności, temperatury otoczenia oraz względnej wilgotności powietrza i przepuszczalności termicznej atmosfery. Produktem mogą być surowe termogramy, obrazy termalne lub ortofotomapa termalna. Mogą one zostać wykorzystane np. do opracowania map termalnych i przeprowadzenia diagnostyki termowizyjnej.

Kontakt
termowizja, dane termalne

Mapy Zanieczyszczenia Światłem

Mapa Zanieczyszczenia Światłem to skuteczne narzędzie w walce z tzw. smogiem świetlnym, czyli nadmiernym oświetleniem, które zakłóca okołodobowy rytm funkcjonowania zarówno ludzi, jak i zwierząt. Pozwala również w łatwy sposób zlokalizować miejsca, które są nadmiernie oświetlone oraz zweryfikować poprawność i równomierność oświetlenia miejskich ulic i parków. Nakładając je na policyjne mapy przestępczości, możemy z kolei analizować korelację jakości oświetlenia z rozbojami, napadami czy innymi przestępstwami.

Kontakt
mapy zanieczyszczenia światłem

Dane wielosensorowe

Dzięki naszej autorskiej, wielosensorowej platformie lotniczej oferujemy jednoczesne pozyskanie kilku zestawów danych teledetekcyjnych. Platforma integruje działanie kilku sensorów umieszczonych na pokładzie jednego samolotu. Umożliwia to pozyskanie w trakcie jednej misji lotniczej komplementarnego i spójnego zestawu danych. Skład zestawu sensorów jest dobierany do indywidualnych potrzeb klienta spośród kamer RGB, NIR, termalnych i skanerów ALS i hiperspektralnych. Jednoczesne pozyskanie danych z wielu sensorów umożliwia m.in. przeprowadzenie kompleksowych inwentaryzacji przestrzeni zurbanizowanej oraz środowiska naturalnego, a także zaawansowanych analiz teledetekcyjnych.

Kontakt
dane wielosensorowe

Dane satelitarne

W naszej pracy staramy się sięgać wyżej i dalej, dlatego korzystamy z różnych pułapów rejestracji danych obrazowych. Dostarczamy i przetwarzamy dane satelitarne oferując naszym klientom nowatorskie produkty dopasowane do ich potrzeb pod względem jakości oraz kosztów. Pracujemy z różnymi obrazami satelitarnymi, zarówno komercyjnymi jak i bezpłatnymi. Posiadamy dostęp do bogatego archiwum danych oraz zlecamy pozyskanie nowych kolekcji zobrazowań satelitarnych.

Dane satelitarne bardzo wysokorozdzielcze

Zobrazowania satelitarne bardzo wysokorozdzielcze (ang. Very High Resolution - VHR) osiągają rozdzielczość przestrzenną poniżej 1 metra, dlatego też mogą być źródłem informacji podobnej do tej uzyskiwanej z zobrazowań lotniczych. Dane bardzo wysokorozdzielcze charakteryzują się z reguły kilkoma zakresami spektralnymi promieniowania widzialnego oraz bliskiej i średniej podczerwieni oraz rozdzielczością czasową, osiągając 1-2 dni rewizyty. W naszej ofercie dysponujemy zobrazowaniami satelitarnymi o rozdzielczości przestrzennej 0,5 - 1 m w kanale panchromatycznym oraz 2 - 4 m w kanałach multispektralnych.

Kontakt
dane satelitarne Watykan, 25.01.2018, SuperView
źródło: Head Aerospace

Dane satelitarne wysokorozdzielcze

Zobrazowania satelitarne wysokorozdzielcze (ang. High Resolution - HR) osiągają rozdzielczość przestrzenną rzędu 1- 5 metrów. Charakteryzują się kilkoma zakresami spektralnymi promieniowania widzialnego oraz bliskiej podczerwieni. Bogata oferta i archiwum danych wysokorozdzielczych od różnych dostawców, duża liczba satelitów i ich konstelacji oraz czas rewizyty osiągający 1-2 dni pozwalają na ich zastosowanie w monitoringu środowiska, w tym również historycznego. W naszej ofercie dysponujemy wysokorozdzielczymi zobrazowaniami satelitarnymi w szerokich pasach obrazowania oraz z dużym zestawem kanałów spektralnych.

Kontakt
pomiary przyrodnicze, natura 2000 Zatoka Wzgórza Św. Michała (Francja), 14.05.2019, HyperScan
źródło: Head Aerospace

Dane satelitarne programu Copernicus

Program Copernicus jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej. Częścią Programu Copernicus jest misja satelitarna Sentinel składająca się z 6 odrębnych misji o charakterze operacyjnym, z których każda skupia się na innym aspekcie obserwacji Ziemi m.in.: monitoring atmosfery, oceanów czy lądu. Dane Sentinel stanowią bogate archiwum danych satelitarnych oraz są dostępne bezpłatnie. Satelita Sentinel-2 jest niekomercyjnym, optycznym satelitą obecnie o najlepszej rozdzielczości przestrzennej wynoszącą 10 metrów w kanałach RGB oraz NIR. Bliźniacze satelity Sentinel-2A oraz Sentinel-2B osiągają łącznie 5- dniowy czas rewizyty.

Kontakt
program Copernicus Wyspy Północnofryzyjskie, 1.06.2020 , Sentinel-2 źródło: Europejska Agencja Kosmiczna

Dane satelitarne programu Landsat

Misja Landsat jest najstarszą misją satelitarną, która rozpoczęła się w latach 70. XX wieku. Jest to wspólny program badawczy NASA oraz USGS, dane satelitarne pozyskane w trakcie misji są udostępniane bezpłatne. Misja Landsat charakteryzuje się najbogatszym archiwum danych teledetekcyjnych. Na orbicie obecnie funkcjonują 2 satelity - Landsat 7 oraz Landsat 8, które obrazują powierzchnię Ziemi w rozdzielczości 30-60 metrów, średnio co 16 dni. Cechą charakterystyczną tych satelit jest posiadanie kanału termalnego.

Kontakt
program Landsat Zatoka Kaććh, 11.03.2021, Landsat 8 źródło: NASA

Dane satelitarne radarowe

Główną zaletą sensorów radarowych jest możliwość wykonywania pomiarów niezależnie od pory dnia (dzień i noc) oraz warunków atmosferycznych (możliwość przenikania fal radarowych przez pokrywę chmur). Spowodowane jest to faktem, iż satelity radarowe należą do grupy sensorów aktywnych, co oznacza, iż źródłem emisji fali elektromagnetycznej jest antena zainstalowana na pokładzie satelity. W naszej ofercie dysponujemy wysokorozdzielczym satelitą radarowym o rozdzielczości przestrzennej wynoszącej 1 metr. W przypadku danych bezpłatnych i powszechnie dostępnych, satelitą radarowym o najlepszych parametrach (wielkość piksela, opcje polaryzacji, czas rewizyty) jest Sentinel-1 będący częścią programu Copernicus.

Kontakt
dane radarowe Rzeka Amazonka, 3.03.2019, Sentinel-1 źródło: Europejska Agencja Kosmiczna

Dane terenowe

Nasz interdyscyplinarny zespół posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu danych geodezyjnych i przyrodniczych. Dane te pozyskujemy między innymi z wykorzystaniem niezwykle wydajnego systemu Nautilus.

Pomiary geodezyjne

Od początku istnienia firmy łączymy praktyczną geodezję z lotniczą pasją. Wykorzystujemy klasyczne pomiary geodezyjne oraz fotogrametrię czyli pomiary na zdjęciach lotniczych. W naszej ofercie są mapy do celów projektowych i prawnych zarówno dla większych inwestycji powierzchniowych jak i dla obiektów liniowych jak modernizowane czy nowo-projektowane linie elektroenergetyczne czy rurociągi, linie kolejowe i drogi. Zakładamy i aktualizujemy branżowe bazy danych. Wykonujemy konwersję powiatowych baz danych do postaci numerycznej. Prowadzimy kontrolę i weryfikację wniosków o płatności bezpośrednie dla rolników.

Kontakt
pomiary geodezyjne, ewidencja gruntów i budynków, EGIB

Pomiary na rzecz inwentaryzacji przyrodniczej

Realizujemy terenowe pomiary niezbędne do wykonania inwentaryzacji przyrodniczych w zakresie m.in. zbiorowisk roślinnych, siedlisk Natura 2000, inwazyjnych i ekspansywnych gatunków roślin, a także dendroflory miast, terenów leśnych, rolniczych i przemysłowych. Pomiary wykonywane są przez ekspertów nauk przyrodniczych. Stosujemy narzędzia i procedury pozwalające uzyskać bardzo wysoką dokładność pomiaru, automatyczne zasilenie bazy danych oraz kontrolę jakości.

Kontakt
pomiary przyrodnicze, natura 2000

Pomiary referencyjne do analiz teledetekcyjnych

W ramach pozyskania referencji do przeprowadzenia analiz teledetekcyjnych wykonujemy pomiary botaniczne, dendrometryczne, hydrochemiczne i spektrometryczne. Pomiary są przeprowadzane w sposób uwzględniający zmienność w czasie i przestrzeni analizowanych elementów środowiska oraz typ analizy, której są dedykowane. Stosujemy narzędzia o wysokiej dokładności pomiaru oraz autorski system automatycznej kontroli jakości i postępu prac pomiarowych.

Kontakt
pomiary botaniczne, teledetekcja

Krajowa Mapa Koron Drzew™

Krajowa Mapa Koron Drzew™ prezentuje wyniki inwentaryzacji drzew wykonanej w skali całego kraju. Oferowany przez nas produkt przedstawia korony drzew widziane z góry i nie przesłonięte przez wyższe korony oraz spełniające parametr minimalnej wysokości równej 4 m i minimalnej powierzchni korony równej 9 m².

Produkt udostępniamy poprzez aplikację webową znajdującą się w serwisie Mapa Drzew. Wiedza zbudowana w oparciu o Krajową Mapę Koron Drzew™ jest odpowiedzią na współczesne potrzeby związane z zarządzaniem zielenią wysoką oraz adaptacją do zmian klimatu.

Dane wejściowe: chmura punktów lotniczego skanowania laserowego pozyskana w latach 2011-2020

Kontakt
krajowa mapa koron drzew

Lokalna Mapa Koron Drzew™

Nasz produkt dostarcza szczegółową informację o lokalizacji i wysokości drzew oraz powierzchni i objętości koron drzew w skali lokalnej. Dane źródłowe, które służą do opracowania tej mapy są pozyskiwane metodami teledetekcji lotniczej przy wsparciu pomiarów terenowych, zaś parametry produktu mogą być dostosowane indywidualnie do potrzeb klienta.

Opracowany produkt charakteryzuje się wyższą dokładnością oraz precyzją od Krajowej Mapy Koron Drzew™ oraz wykonywany jest na zamówienie klienta.

Dane wejściowe: Skanowanie laserowe, Ortofotomapa

Kontakt
lokalna mapa koron drzew

Lokalna Mapa Gatunków Drzew™

Dostarczamy informację o przestrzennym rozmieszczeniu przynależności taksonomicznej drzew. Wynikiem analizy jest mapa, na której możemy zidentyfikować nawet ponad 50 taksonów drzew. Informacja o przynależności taksonomicznej przypisana jest do każdej zidentyfikowanej korony na analizowanym obszarze, zaś wszystkie parametry produktu dostosowujemy do potrzeb klienta. Produkt ten pozwala na opracowanie m.in.: szczegółowej mapy promotorów sukcesji, mapy gatunków lasotwórczych lub mapy dendroflory miasta.

Dane wejściowe: Skanowanie laserowe, Ortofotomapa, Dane hiperspektralne, Pomiary referencyjne do analiz teledetekcyjnych

Kontakt
lokalna mapa gatunków drzew

Lokalna Mapa Kondycji Drzew™

Dostarczamy informację o stanie kondycyjnym drzew, opartą o ocenę stopnia przebarwienia oraz defoliacji. Informacja ta przypisywana jest do każdego piksela mapy wynikowej w obrębie koron drzew. Oferowany produkt umożliwia przeprowadzenie wszechstronnych i precyzyjnych analiz na poziomie poszczególnych koron drzew oraz całych drzewostanów. Pozwala to na jego wykorzystanie zarówno w zarządzaniu zielenią wysoką w przestrzeni miejskiej, jak i w leśnictwie.

Dane wejściowe: Skanowanie laserowe, Ortofotomapa, Dane hiperspektralne, Pomiary referencyjne do analiz teledetekcyjnych

Kontakt
lokalna mapa kondycji drzew

Lokalna Mapa Pni Drzew™

Dostarczamy informację o stanie kondycyjnym drzew, opartą o ocenę stopnia przebarwienia oraz defoliacji. Informacja ta przypisywana jest do każdego piksela mapy wynikowej w obrębie koron drzew. Oferowany produkt umożliwia przeprowadzenie wszechstronnych i precyzyjnych analiz na poziomie poszczególnych koron drzew oraz całych drzewostanów. Pozwala to na jego wykorzystanie zarówno w zarządzaniu zielenią wysoką w przestrzeni miejskiej, jak i w leśnictwie.

Dane wejściowe: Skanowanie laserowe, Ortofotomapa, Dane hiperspektralne, Pomiary referencyjne do analiz teledetekcyjnych

Kontakt
lokalna mapa pni drzew

Mapa roślinności rzeczywistej

Opracowując mapę roślinności rzeczywistej przy użyciu danych teledetekcyjnych zapewniamy produkt ciągły przestrzennie, spójny i o wysokiej dokładności (nawet dla dużego obszaru). Wynik przypisany jest do każdego piksela mapy. Zawartość legendy i szczegółowość mapy optymalizujemy indywidualnie dla każdego obszaru z uwzględnieniem lokalnego zróżnicowania zbiorowisk roślinnych oraz wymagań klienta. Analizy wykonujemy dla każdego typu roślinności.

Dane wejściowe: Dane hiperspektralne, Skanowanie Laserowe, Pomiary referencyjne do analiz teledetekcyjnych

Kontakt
mapa roślinności

Mapa siedlisk przyrodniczych Natura 2000

Płaty siedlisk przyrodniczych Natura 2000 (wodnych, lądowych, leśnych i nieleśnych) klasyfikujemy przy użyciu danych teledetekcyjnych z użyciem terenowych danych referencyjnych. Dostarczamy mapy rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych Natura 2000 dla dużych obszarów, identyfikując nawet małe płaty, w różnym stanie zachowania. Szczegółowość mapy wynikowej jest optymalizowana dla każdego obszaru i uwzględnia wewnętrzną zmienność poszczególnych siedlisk Natura 2000.

Dane wejściowe: Dane hiperspektralne, Skanowanie laserowe, Pomiary referencyjne do analiz teledetekcyjnych

Kontakt
mapa siedlisk przyrodniczych

Teledetekcyjne wskaźniki roślinności

Wskaźniki roślinne dostarczają precyzyjnej informacji o cechach biofizycznych, strukturze przestrzennej i termice badanych obiektów. Wybór wskaźników dostosowujemy do potrzeb odbiorcy. Oferowany przez nas produkt to mapa przestrzennego rozkładu poszczególnych wskaźników, która dostarcza informacje np. o zawartości chlorofilu i wody, zwarciu i objętości pokrywy roślinnej, zdolności do regulowania temperatury.

Dane wejściowe: Skanowanie laserowe, Dane hiperspektralne, Termowizja

Kontakt
teledetekcja, wskaźniki roślinności

Monitoring roślinności - analiza kondycji

Wykonujemy monitoring kondycji zdrowotnej roślinności poprzez analizę informacji zawartych w teledetekcyjnych wskaźnikach roślinności. Metoda pozwala na przypisanie informacji do każdego płatu roślinności, niezależnie od wielkości obszaru. Celem analizy może być np. ocena oddziaływań antropogenicznych na roślinność terenów chronionych lub ocena skuteczności zabiegów rekultywacji obszarów przekształconych.

Dane wejściowe: Dane hiperspektralne, Skanowanie Laserowe, Zdjęcia termalne

Kontakt
analiza kondycji drzew

Monitoring roślinności - zagrożenie sukcesją

Wykonujemy analizy rozmieszczenia drzew i krzewów w płatach roślinności nieleśnej. Sposób prowadzenia analiz pozwala na zidentyfikowanie procesu sukcesji i precyzyjne określenie stopnia zagrożenia indywidualnie dla każdego płatu roślinności. Celem prowadzenia analiz może być np. bieżące monitorowanie efektów ochrony czynnej. Analizy wykonujemy również na danych archiwalnych.

Dane wejściowe: Dane hiperspektralne, Skanowanie laserowe, Pomiary referencyjne do analiz teledetekcyjnych

Kontakt
monitoring roślinności

Monitoring roślinności - gatunki ekspansywne i inwazyjne

Prowadzimy analizy rozmieszczenia gatunków ekspansywnych i inwazyjnych w płatach roślinności. Monitoring zagrożenia ekspansją lub inwazją danego gatunku może odnosić się do wszystkich lub tylko wybranych płatów roślinności. Sposób prowadzenia analiz pozwala na zidentyfikowanie procesu ekspansji/inwazji oraz precyzyjne określenie stopnia zagrożenia tym procesem, indywidualnie dla każdego płatu roślinności. Produkt pozwala na planowanie i bieżące monitorowanie efektów zwalczania niepożądanych gatunków.

Dane wejściowe: Dane hiperspektralne, Skanowanie laserowe, Pomiary referencyjne do analiz teledetekcyjnych

Kontakt
teledetekcja rośninności

Mapa inwazyjnych i ekspansywnych gatunków roślin

Oferujemy opracowanie map informujących o rozmieszczeniu inwazyjnych i ekspansywnych gatunków roślin. Analizy wykonujemy dla stanu aktualnego oraz, w przypadku niektórych gatunków, dla stanu historycznego. Uzyskana informacja jest przydatna w efektywnym monitorowaniu i planowaniu zabiegów zwalczania niepożądanych gatunków, nie tylko na obszarach chronionych, lecz także w szeroko pojętej przestrzeni publicznej.

Dane wejściowe: Dane hiperspektralne, Skanowanie laserowe, Ortofotomapa, Pomiary referencyjne do analiz teledetekcyjnych

Kontakt
inwazyjne gatunki drzew

Inwentaryzacja drzew i krzewów

Wykonujemy identyfikację poszczególnych koron drzew i krzewów. Analizy te mogą dokumentować zarówno stan obecny, jak i archiwalny, a także dynamikę zmian na przestrzeni lat. Za pomocą danych ze skanowania laserowego otrzymujemy informację nie tylko o rozmieszczeniu obiektów, lecz także o ich wysokości i wielkości koron. Pozwala to na skuteczne oddzielenie drzew i krzewów według przyjętych wcześniej kryteriów.

Dane wejściowe: Skanowanie laserowe, Dane hiperspektralne

Kontakt
inwentaryzacja drzew

Granica lasu

Prowadzimy analizy dotyczące wyznaczenia granicy lasu i terenów otwartych. Dokumentują one zarówno stan obecny, jak i archiwalny, a także dynamikę zmian na przestrzeni lat. Dzięki wykorzystaniu danych ze skanowania laserowego możliwe jest precyzyjne i automatyczne oddzielenie obszarów porośniętych drzewami spełniających przyjęte kryteria lasu, od tych wchodzących w skład zadrzewień.

Dane wejściowe: Ortofotomapa, Skanowanie laserowe

granica lasu

Cechy taksacyjne drzewostanu

Wykonujemy teledetekcyjną inwentaryzację cech taksacyjnych drzewostanu. Bezpośrednio z danych lotniczych pozyskujemy informacje o: wysokości (pojedynczych drzew, średnią wysokość drzewostanu, wysokość górną), zwarciu koron, zagęszczeniu oraz obecności luk i gniazd. Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu modelowania statystycznego i uczenia maszynowego, określamy strukturę gatunkową, pierśnicę, miąższość oraz wielkość biomasy. Oferujemy inwentaryzację wielkoobszarową oraz lokalną.

Dane wejściowe: Skanowanie laserowe, Dane hiperspektralne, Pomiary referencyjne do analiz teledetekcyjnych

Kontakt
taksony drzew, mapa taksonów

Sieć hydrograficzna

Do identyfikacji aktualnej sieci hydrograficznej wykorzystujemy metody automatyczne bazujące na danych wysokościowych oraz metody fotointerpretacji. Dzięki wykorzystaniu danych archiwalnych możliwe jest także określenie przebiegu sieci rzecznej dla dat historycznych i wykonanie analizy zmian. Dostarczanym produktem jest przestrzenna baza danych zawierająca geometrię sieci rzecznej oraz atrybuty odnoszące się do jej cech.

Dane wejściowe: Ortofotomapa, Skanowanie laserowe

Kontakt
sieć hydrograficzna, przebieg sieci rzecznej

Parametry fizyko-chemiczne wody

Analiza wykonywana jest dla zbiorników wód stojących lub płynących. Wynikiem jest mapa prezentująca przestrzenny rozkład wartości wybranych parametrów fizyko-chemicznych w przypowierzchniowych warstwach wody. Do każdego piksela mapy wynikowej przypisywana jest informacja o wartości identyfikowanego parametru. Analizami może zostać objętych szereg parametrów wody, np.: chlorofil-a, zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny.

Dane wejściowe: Dane hiperspektralne, Pomiary referencyjne do analiz teledetekcyjnych

Kontakt
analiza zbiorników wód

Przesuszenie torfowisk

Dostarczamy informację o przesuszeniu torfowisk, pozyskiwaną na podstawie identyfikacji niedoboru wody w tkankach roślin. Informacja ta przypisywana jest do każdego piksela analizowanego obrazu. Przekazywany produkt umożliwia bardzo precyzyjną i szczegółową ocenę kondycji zdrowotnej torfowisk.

Dane wejściowe: Termowizja, Pomiary referencyjne do analiz teledetekcyjnych

Kontakt
przesuszenie torfowisk, torfowiska

Zarastanie zbiorników wodnych

Korzystając z danych aktualnych i archiwalnych wyznaczamy zasięg roślinności nawodnej i szuwarowej rozwijającej się w misie zbiornika wodnego. Pozwala to zidentyfikować aktualną oraz historyczną linię brzegową lub powierzchnię lustra wody zbiorników, a także ocenić tempo ich zarastania. Analizy obejmować mogą np. zmiany zasięgu pła na zbiornikach dystroficznych, zmiany stopnia wypełnienia wodą, zarastanie roślinnością szuwarową zbiorników i szlaków żeglownych.

Dane wejściowe: NMT, Ortofotomapa

Kontakt
zasięg roślinności wodnej, zarastanie zbiorników

Tereny zalewowe

Dzięki analizie teledetekcyjnych danych obrazowych dostarczamy informację przestrzenną o terenach zalewowych. Wykorzystanie danych archiwalnych umożliwia odtworzenie historycznej powierzchni zalewów oraz analizę zmian w czasie. Wynikiem analiz są warstwy wektorowe o geometrii poligonowej lub liniowej, obrazujące zasięg obszarów zalewowych. Oferowany produkt może stanowić źródło do oceny ryzyka powodziowego.

Dane wejściowe: Ortofotomapa, Skanowanie laserowe

Kontakt
tereny zalewowe, powódź, ryzyko powodziowe

Geomorfologia

Dostarczamy kompleksową informację o geomorfologii wybranego obszaru. Oferujemy opracowanie map głównych form geomorfologicznych, map morfometrycznych, charakterystycznych profili hipsometrycznych oraz analizę dynamiki rzeźby terenu ze wskazaniem genezy i zakresu zmian. Dostarczone produkty stanowić mogą podstawę do monitoringu naturalnych procesów geomorfologicznych oraz efektów działalności człowieka.

Dane wejściowe: NMT, Ortofotomapa

Kontakt
geomorfologia, hipsometria, rzeźba terenu, analiza zmian

Pokrycie terenu

Wykonujemy kompleksowe mapy pokrycia terenu. Ich zakres, szczegółowość i liczba klas jest dostosowana do potrzeb zamawiającego. Dzięki wykorzystaniu archiwalnych zdjęć lotniczych i zobrazowań satelitarnych opracowujemy również produkty historyczne oraz analizy zmian. Produkty dostarczają informacje o strukturze i powierzchni gruntów, dzięki czemu mogą pomóc w efektywnym zarządzaniu obszarem.

Dane wejściowe: Ortofotomapa, NMT, Zobrazowania satelitarne

Kontakt
pokrycie terenu, analiza zmian, grunty

Inwentaryzacja zabudowy

Dostarczamy informację o rozmieszczeniu i powierzchni zabudowy (budynki i posesje) na danym obszarze. Nasze analizy wykonujemy dla dowolnego zakresu przestrzennego. Inwentaryzacja może dotyczyć zarówno aktualnego, jak i historycznego stanu zabudowy. Nasze usługi obejmują także analizę dynamiki zmian zabudowy w ustalonym zakresie czasowym.

Dane wejściowe: Ortofotomapa, NMT, NMPT

Kontakt
inwentaryzacja zabudowy, analiza zmian, ewidencja budynków

Rozwiązania i aplikacje

Dla klientów, którzy mają takie życzenie dostarczamy również autorskie rozwiązania do publikacji i wizualizacji danych bez konieczności instalowania po stronie klienta żadnych dodatkowych wtyczek.

Lokalna Mapa Drzew

Oferujemy wykonanie kompleksowej inwentaryzacji zieleni miejskiej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teledetekcyjnych. Dostarczana przez nas informacja dotyczy wszystkich drzew, rosnących zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych.

Stosujemy zaawansowane metody analiz przestrzennych, umożliwiające pozyskanie aktualnej i precyzyjnej informacji o lokalizacji i wysokości drzew, zasięgu i powierzchni koron drzew, a także o taksonach i kondycji zdrowotnej poszczególnych osobników. Gotowy produkt dostarczamy w środowisku GIS.

Kontakt
lokalna mapa drzew

Kompleksowe inwentaryzacje przyrodnicze

Przeprowadzamy kompleksową inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą w oparciu o wielosensorowe dane teledetekcyjne pozyskiwane z pułapu lotniczego. Interdyscyplinarny zespół specjalistów z wielu dziedzin przygotuje na potrzeby zarządcy obszarów chronionych szereg produktów analitycznych o niespotykanej na rynku szczegółowości i dokładności.

Zakres analiz dostosowujemy do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Wyniki naszej pracy dostarczamy w środowisku GIS.

Kontakt
inwentaryzacje przyrodnicze

Mapy Strat Ciepła

To dedykowane rozwiązanie w zakresie wykorzystania pułapu lotniczego i kamer termowizyjnych w analizach i opracowaniach mapowych związanych z lokalizowaniem strat na sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych ciepła w miastach. Pozwala monitorować stan sieci ciepłowniczej i pomaga wykrywać miejsca narażone na awarię w wyniku przegrzewania się wadliwych elementów.

Kontakt Więcej informacji
mapy strat ciepła, termowizja

Mapy Potencjału Solarnego

Duży wpływ na poziom nasłonecznienia dachu ma ukształtowanie powierzchni Ziemi i najbliższe otoczenie, jak przysłaniające drzewa czy sąsiednie budynki. Wysokość, spadki, ekspozycja terenu oraz cienie, rzucane przez różne obiekty terenowe, mają decydujący wpływ na średnią moc promieniowania przypadającą na jednostkę powierzchni.

Dlatego, m.in. na podstawie danych wysokościowych i modeli 3D, przygotowujemy mapy potencjału solarnego dla budynków. Tego typu warstwę informacyjną można wyświetlać w dowolnej klasie systemu GIS lub na ortofotomapie.

Kontakt Zobacz w aplikacji
mapy potencjału solarnego, fotowoltanika

Inwentaryzacje korytarzowe

Od 10 lat wykonujemy specjalistyczne usługi związane z nalotami wzdłuż pasa technologicznego linii od najwyższych napięć po wysokie i średnie. Pozyskujemy dane obrazowe, dane termalne i dane ze skanowania laserowego. Na podstawie danych, w specjalnie opracowanej aplikacji, tworzone są raporty z diagnostyką linii dla każdego pojedynczego przęsła.

Kontakt
inwentaryzacje korzytarzowe, corridor mapping

OBLIVIEW®

Najnowsza wersja naszego oprogramowania, która integruje i publikuje kilka typów danych w jednym oknie mapy - ortofotomapy, zdjęcia ukośne, chmurę z lotniczego skaningu laserowego oraz modele 3D typu mesh. Rozwiązanie umożliwia ponadto porównywanie danych aktualnych z archiwalnymi, bez względu na typ danych. OBLIVIEW® zastąpiło tym samym dotychczasowe trzy oddzielne serwisy – ukosne.pl, rertormapy.pl i polska3d.pl.

Z powodzeniem wykorzystujemy ją zarówno w środowisku naturalnym, jak i zurbanizowanym, przy opracowaniach powierzchniowych czy korytarzowych.

Kontakt Przejdź do OBLIVIEW
obliview

Aplikacja “Ukośne” dla ArcGIS

Oprogramowanie do synchronicznego przeglądania zdjęć ukośnych i fotoplanów ukośnych w aplikacji ArcGIS. Umożliwia oglądanie wybranego obiektu z czterech kierunków (północ, południe, wschód, zachód) oraz wykonanie prostych pomiarów tj. pomiaru wysokości, długości oraz powierzchni obiektów, odczytanie współrzędnych XYZ wybranego miejsca, zmianę radiometrii zdjęć ukośnych/fotoplanów.

Kontakt
zdjęcia ukośne

Aplikacja “Ukośne” dla QGIS

Opracowaliśmy autorską wtyczkę również do darmowego oprogramowania QGIS. Dzięki temu użytkownicy oprócz wyświetlania zdjęć ukośnych mogą wykonywać na nich operacje takie, jak: powiększanie / zmniejszanie, przesuwanie widoku, powiększenie do widoku całego zdjęcia, wykonanie pomiaru wysokości, długości, powierzchni, odczytanie współrzędnych punktu.

Umożliwiamy przenoszenie się do poprzedniego lub kolejnego zdjęcia ukośnego z danego kierunku dla zakresu zaznaczonego wcześniej na ortofotomapie, blokowanie synchronizacji widoku, wyświetlenie informacji o zdjęciu czy porównanie zdjęć wybranych dla konkretnego zakresu w danym widoku.

Kontakt
zdjecia ukośne
lifecoolcity
obliview
mapa drzew
mapy strat ciepła
Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT
 • MGGP Aero Sp. z o. o.
 • ul. Kaczkowskiego 6
 • 33-100 Tarnów
 • NIP 873-12-56-310
 • tel.: +48 14 631 80 00
 • kontakt@mggpaero.com
 • Oddział w Warszawie
 • MGGP Aero Sp. z o. o.
 • Karolkowa Business Park
 • ul. Karolkowa 30
 • 01-207 Warszawa
 • tel. +48 600 96 29 10
 • Centrum B+R
 • Baza Lotnicza
 • MGGP Aero Sp. z o. o.
 • 36-002 Jasionka 925
 • tel. +48 600 45 43 35