AKTUALNOŚCI

Dane ISOK i zobrazowania satelitarne w badaniach archeologicznych na Pomorzu
14-01-2015
Niestandardowym zastosowaniem danych ISOK, w zestawieniu z m.in. wysokorozdzielczymi zobrazowaniami satelitarnymi w badaniach przeszłości Pomorza może pochwalić się polska archeologia. W ramach dwuletniego projektu naukowego (2014-15) „Nieinwazyjne rozpoznanie potencjału zasobów archeologicznych rejonu Bobolic, woj. zachodniopomorskie”, finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet Ochrona Zabytków Archeologicznych realizowanego przez Instytut Prahistorii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, pod kierownictwem dr Michała Pawlety, w roku 2014 pozyskano, przetworzono oraz przeanalizowano zasoby zabytkowe w oparciu o dane teledetekcyjne.

Projekt jest pierwszą w historii polskich badań archeologicznych inicjatywą badawczą na Pomorzu łączącą ww. - najnowsze technologie i dane teledetekcyjne w badaniach archeologicznych. Jego głównym celem jest rozpoznanie, weryfikacja oraz inwentaryzacja stanowisk archeologicznych w rejonie Bobolic, woj. zachodniopomorskie. Z uwagi na obecność w badanym obrębie rozległych terenów leśnych pomocne okazało się zastosowanie lotniczego skaningu laserowego (ALS) w ramach ISOK, który pozwala na systematyczne penetrowanie obszarów zalesionych.

Pracami nad zastosowaniem zasobu teledetekcyjnego koordynuje dr Rafał Zapłata (pracownik Zakładu Konserwacji Zabytków i Ochrony Krajobrazu instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), natomiast analizy i przetworzenia danych ISOK wykonało MGGP Aero, a wysokorozdzielczych, wielospektralnych zobrazowań satelitarnych zespół pod kierunkiem dr hab. inż. Katarzyny Osińskiej-Skotak z Zakładu Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Dotychczasowe prace, w tym działania integrujące zastosowanie danych teledetekcyjnych, pozwoliły na pozytywne rozpoznanie licznych obiektów zabytkowych, a także weryfikację skuteczności i potencjału korelowania różnoczasowych danych, wprowadzając do badań regionu Bobolic niestandardowe (teledetekcyjne) charakterystyki zabytków archeologicznych.


Rys. Przykładowy numeryczny model grodziska wczesnośredniowiecznego – Kurowo, stan. 1. Dane z pomiarów ALS – zasób ISOK. Oprac. MGGP Aero

Adres strony internetowej projektu: http://archeo.amu.edu.pl/bobolice/

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

SZYBKI KONTAKT

mapka

MGGP Aero Sp. z o.o
ul. Kaczkowskiego 6,
33 - 100 Tarnów
tel. +48 14 631 80 00
kontakt@mggpaero.com

Strona główna Oferta Branże Firma Aktualności Galeria Mapa strony Kontakt